02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته شبکه

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته شبکه
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته شبکه در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی حقوق: اهدای زمان به دانشجویان شبکه برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.